informacje na temat RODO

 

 

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych: „RODO”).

W związku z powyższym, na podstawie Art. 13 RODO, niniejszym informuję, że:

Administratorem Państwa Danych osobowych, w tym, tam gdzie ma to zastosowanie, imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu i adresu poczty elektronicznej  jest firma WordActive Witold Wojtaszko z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Żarnowiecka 4/19, 20-630 Lublin, tel. +48 609132060, e-mail: biuro@wordactive.pl;
Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały pozyskane, w tym:
- w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, lub podjęcia określonych działań na Państwa żądanie, zgodnie z Art. 6.1 RODO
- w celu wykonania obowiązków prawnych lub podatkowych ciążących na Administratorze danych;

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
- podmioty uczestniczące w realizacji umowy/zlecenia,
-biuro rachunkowe,
-organ podatkowy.

4) Dane przechowywane będą do zakończenia okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikłych lub mogących wyniknąć w związku z ich pozyskaniem.

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;

6) Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wszelkie wnioski, zapytania i inne powiadomienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez WordActive Witold Wojtaszko prosimy kierować na adres biuro@wordactive.pl

 

 

Powrót